Gdynia,
NIP: 763-178-87-22 REGON: 523606315

+48 736 88 55 88
biuro@and-instal.pl

Informacje ogólne

Zgodnie wymogami normy PN-HD 60364-6:2016 rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:

  • Badania i pomiary odbiorcze,
  • Badania i pomiary okresowe.

Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają na celu potwierdzenie ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

Na podstawie badań eksploatacyjnych okresowych można ustalić, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzenie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

Każda instalacja podczas montażu, po jej wykonaniu, przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być poddana oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania przepisów dotyczących instalacji. Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed ich oddaniem do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.