Gdynia,
NIP: 763-178-87-22 REGON: 523606315

+48 736 88 55 88
biuro@and-instal.pl

Badanie rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji jest jednym z najważniejszych badań, które należy przeprowadzić podczas okresowego badania stanu technicznego instalacj. Pomiar ten służy do oceny jakości izolacji.

Zasady pomiaru rezystancji izolacji:

  1. Pomiar musi być przeprowadzony po odłączeniu instalacji od zasilania.

  2. Wszystkie przewody instalacji muszą być odłączone od urządzeń i od siebie nawzajem.

  3. Pomiar należy wykonać miernikiem rezystancji izolacji, przy użyciu napięcia próbnego określonego w normach zgodnie z instrukcjami producenta miernika.

  4. Wynik pomiaru należy porównać z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w normach oraz w instrukcjach producenta urządzenia.

Podczas badań stanu izolacji należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Istnienie uszkodzeń izolacji, takich jak pęknięcia, przetarcia, wilgoć itp.

  2. Dostępność i stan przewodów uziemiających oraz połączeń uziemiających.

  3. Poprawność połączeń izolacji z elementami metalowymi, np. metalowymi osłonami, ramami itp.

  4. W przypadku instalacji zasilanych z generatorów, konieczne jest wykonanie pomiarów w różnych warunkach obciążenia, aby sprawdzić, czy izolacja jest odpowiednia dla wszystkich warunków pracy.

Ważne jest, aby pomiary rezystancji izolacji były wykonywane regularnie, co pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń i podjęcie odpowiednich działań naprawczych, zapobiegając powstawaniu zagrożeń pożarowych oraz niebezpieczeństwu porażenia.