Gdynia,
NIP: 763-178-87-22 REGON: 523606315

+48 736 88 55 88
biuro@and-instal.pl

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz przed skutkami zwarć

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jest niezwykle ważnym elementem okresowego badania stanu technicznego instalacji elektrycznej. Pomiar ten służy do oceny skuteczności systemów ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, w tym do sprawdzenia działania różnicowych urządzeń ochronnych (RCD) oraz sprawności izolacji. Elementem badania skuteczności przeciwporażeniowej jest również pomiar impedancji pętli zwarcia. Batanie to ma na celu ocenę skuteczności systemów ochrony przed skutkami zwarć, w tym zabezpieczeń przed przeciążeniami oraz zwarciami

Zasady badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

 1. Badanie powinno być przeprowadzone w instalacji bez obciążenia.

 2. Należy wyłączyć wszystkie urządzenia zasilane z badanej instalacji.

 3. Wszystkie przewody instalacji powinny być podłączone do uziemienia.

 4. Należy wykonać pomiar rezystancji izolacji pomiędzy każdą fazą a ziemią, a także między fazami.

 5. Należy wykonać pomiar czasu wyłączenia RCD - badanie wyłączników RCD wykonuje się przy obecności napięcia zasilającego instalację.

 6. Należy wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia na każdej fazie.

 7. Wyniki pomiarów należy porównać z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w normach lub w instrukcjach producenta urządzenia.

Podczas badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Stan i poprawność połączeń uziemiających oraz ich połączenia z instalacją.

 2. Poprawność działania RCD oraz ich wartości znamionowej.

 3. Poprawność działania zabezpieczeń przed przeciążeniami oraz zwarciami, takich jak bezpieczniki lub wyłączniki.

 4. Stan przewodów instalacji oraz ich izolacji.

 5. Dostępność i stan elementów zabezpieczających przed przepięciami, takich jak odgromniki i urządzenia wyładowcze.

 6. Występowanie innych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych lub zaburzeń w instalacji.

Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy wykonywać regularnie, co pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń i podjęcie odpowiednich działań naprawczych. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym czy też skutkami zwarć, konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań naprawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników instalacji elektrycznej.