Gdynia,
NIP: 763-178-87-22 REGON: 523606315

+48 736 88 55 88
biuro@and-instal.pl

Badanie ciągłości uziemienia

Pomiar ciągłości uziemienia jest jednym z najważniejszych badań, które należy przeprowadzić podczas okresowego badania stanu technicznego instalacji elektrycznej. Pomiar ten służy do oceny jakości uziemienia, sprawdzenia, czy jest ono właściwie wykonane i czy zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.

Zasady pomiaru ciągłości uziemienia:

  1. Pomiar musi być przeprowadzony po odłączeniu instalacji od zasilania.

  2. Pomiar należy wykonać miernikiem ciągłości uziemienia, przy użyciu prądu próbnego określonego w normach lub w instrukcjach producenta miernika.

  3. Wynik pomiaru należy porównać z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w normach lub w instrukcjach producenta urządzenia.

Podczas badań ciągłości uziemienia należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Stan i poprawność połączenia punktu uziemienia z przewodem uziemiającym.

  2. Poprawność wykonania punktu uziemienia oraz poprawność jego wyboru.

  3. Stan przewodów uziemiających oraz ich połączeń z instalacją.

  4. Dostępność i stan elementów zabezpieczających przed przepięciami, takich jak odgromniki i urządzenia wyładowcze.

  5. Istnienie uszkodzeń izolacji, które mogą wpłynąć na jakość uziemienia.

Ważne jest, aby pomiary ciągłości uziemienia były wykonywane regularnie, co pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń i podjęcie odpowiednich działań naprawczych. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z uziemieniem, konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań naprawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników instalacji elektrycznej.