Gdynia,
NIP: 763-178-87-22 REGON: 523606315

+48 736 88 55 88
biuro@and-instal.pl

Zakres wykonywania pomiarów okresowych

Okresowy przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej jest niezbędny, aby zapewnić jej bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie. Zakres badań zależy od rodzaju, charakteru oraz wieku instalacji, a także od warunków, w których działa.

Ogólnie zakres badań instalacji podczas okresowego przeglądu obejmuje:

  1. Badanie stanu technicznego elementów instalacji, takich jak przewody, złącza, urządzenia ochronne, bezpieczniki, styki, przekaźniki, silniki elektryczne, itp.

  2. Pomiar rezystancji izolacji, w celu oceny stanu izolacji.

  3. Pomiar ciągłości uziemienia, w celu oceny skuteczności systemów ochrony przed porażeniem elektrycznym.

  4. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

  5. Badanie impedancji pętli zwarcia, w celu oceny skuteczności zabezpieczeń przed przeciążeniami oraz zwarciami.

  6. Badanie poziomu napięć, w celu oceny zgodności z normami.

  7. Wizualną ocenę stanu technicznego elementów instalacji oraz ich otoczenia, w tym stanu izolacji oraz wyposażenia instalacji w odpowiednie oznakowania.

  8. Ocena zgodności instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producentów urządzeń.

  9. W przypadku instalacji, w których występuje ryzyko wybuchu lub pożaru, należy przeprowadzić dodatkowe badania, takie jak badanie stref zagrożenia wybuchem lub ocenę ryzyka pożaru.

W zależności od specyfiki instalacji, zakres badań może być poszerzony o dodatkowe badania lub wykluczonych niektórych powyższych punktów. Wszystkie wyniki badań powinny zostać szczegółowo udokumentowane, a wszelkie usterki, wady lub nieprawidłowości należy naprawić w możliwie krótkim czasie, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz prawidłowe działanie instalacji elektrycznej.