Gdynia,
NIP: 763-178-87-22 REGON: 523606315

+48 736 88 55 88
biuro@and-instal.pl

Zakres badań odbiorczych

Minimalny zakres badań odbiorczych obejmuje wykonanie następujących prób i sprawdzeń:

 • sprawdzenie dokumentacji,
 • oględziny instalacji i urządzeń,
 • próby i pomiary parametrów,
 • sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia lub układu.

Każda dokumentacja powinna być podpisana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami m.in. projektanta, sprawdzającego i zatwierdzona przez inwestora. W przypadku zakończenia montażu instalacji i urządzeń dokumentacja powinna zawierać naniesione i opisane ewentualne zmiany potwierdzone przez wykonawcę robót. Na podstawie dokumentacji powykonawczej będą przeprowadzane kolejne badania instalacji i urządzeń.

Oględziny

Oględziny należy wykonywać przed przystąpieniem do prób.
Oględziny mają na celu potwierdzenie, że badane urządzenia / instalacje elektryczne:

 • spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach wyrobu (można to stwierdzić sprawdzając oznaczenia lub świadectwa),
 • zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów,
 • nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenia bezpieczeństwa,
 • mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
 • zapewniony jest dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację,
 • obecności przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła,
 • doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,
 • doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
 • istnienia i prawidłowego umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
 • doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
 • oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
 • poprawności połączeń przewodów,
 • umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
 • oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
 • poprawności połączeń przewodów.

Podczas oględzin należy brać pod uwagę wszystkie wymagania szczególne, dotyczące instalacji specjalnych oraz specjalnych lokalizacji.

Próby

W oparciu o obowiązujące przepisy (obecnie zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016) należy przeprowadzić, w zależności od potrzeb następujące próby:

 • ciągłości przewodów ochronnych, w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych, oraz ciągłości przewodów czynnych w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych,
 • rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
 • sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,
 • rezystancji podłóg i ścian,
 • pomiar rezystancji uziomów,
 • samoczynnego wyłączenia zasilania,
 • urządzeń różnicowoprądowych – ochrona uzupełniająca,
 • sprawdzenia biegunowości,
 • sprawdzenia kolejności faz,
 • próby funkcjonalne i operacyjne,
 • spadku napięcia.