Gdynia,
NIP: 763-178-87-22 REGON: 523606315

+48 736 88 55 88
biuro@and-instal.pl

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r poz. 88

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127

Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844 (z późn.zm)

Rozporządzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej – Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287

Rozporządzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. nr 109 z 2004 r. poz.1156

PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

PN-IEC 60050-195 – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60050-826 – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 61140 (U) – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.