Gdynia,
NIP: 763-178-87-22 REGON: 523606315

+48 736 88 55 88
biuro@and-instal.pl

Strona główna

Pomiary instalacji elektrycznych są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych oraz ochrony ludzi i mienia przed ryzykiem powstania pożaru lub porażenia prądem. Przepisy prawa wymagają okresowych pomiarów instalacji elektrycznych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz określają minimalne wymagania dotyczące jakości i wydajności instalacji elektrycznych.

Podstawowymi przepisami prawa regulującymi wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych są:

  • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. - wymaga wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach przeznaczonych na cele użyteczności publicznej, w tym budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, przynajmniej raz na 5 lat.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - określa minimalne wymagania dotyczące jakości i wydajności instalacji elektrycznych oraz wymaga wykonania okresowych badań i pomiarów instalacji.

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych pozwala na wczesne wykrycie i naprawienie ewentualnych uszkodzeń lub usterek, co z kolei zwiększa bezpieczeństwo użytkowników urządzeń elektrycznych i minimalizuje ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem. Przeprowadzenie pomiarów pozwala również na uniknięcie kosztownych napraw lub modernizacji całych instalacji w przypadku poważnych usterek, a także zwiększa wartość nieruchomości poprzez zapewnienie ich bezpieczeństwa i funkcjonalności.